Co to jest ekonomia społeczna?

Ekonomia? ?

Społeczna??

Osobno te dwa słowa mogą brzmieć nieco przeciwstawnie.

Przecież “ekonomia” to gospodarowanie, czyli odpowiedź na pytanie jak rozsądnie przeznaczyć rzadkie zasoby (produkcyjne, ludzkie, kapitałowe).

Ostatecznie, gdzieś na końcu jest też zysk, który jest głównym celem przedsiębiorczości.

„Społeczny” to z kolei skierowany do ogółu, często bezinteresowny.

Według Małego Słownika Języka Polskiego słowo “społeczny” oznacza m.in. “zorganizowany, przeznaczony dla społeczeństwa, (…) skierowany na zaspokojenie jego potrzeb”.

Obecnie w Polsce jest wiele inicjatyw mogących nosić miano społecznych, organizowanych przez liczne instytucje i organizacje, najczęściej organizacje pozarządowe.

Co to jest więc EKONOMIA SPOŁECZNA?

Ekonomia społeczna to działalność na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji pozarządowych. To działalność służąca integracji społecznej i zawodowej osób, które z różnych przyczyn są w niekorzystnej sytuacji, zwanych “zagrożonymi wykluczeniem społecznym” (nie lubimy tego określenia).

Najważniejszą rolę odgrywają ludzie, a zysk nie jest celem samym w sobie – ma służyć tym, którzy potrzebują pomocy, np. wspierać zatrudnienie i reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, seniorów, bezrobotnych.

Skip to content